Ochrana osobních údajů

Přidej hodnocení page

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lužňáci, z.s., se sídlem Nádražní 645, 768 11 Chropyně, IČO: 04103688, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl L, vložka 20573 (dále jen „Lužňáci“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lužňáci respektují Vaše soukromí a zpracovávají osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Lužňáci proto přijali odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistili bezpečné zpracování osobních údajů.

Lužňáci Vás můžou požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se Lužňáci řídí zejména těmito zásadami:

a. Lužňáci provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. Lužňáci v rámci zpracování osobních údajů postupují spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovávají pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.

c. Lužňáci vás informují stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.

d. Lužňáci dbají na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbají na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života , aby zajistili integritu a důvěrnost osobních údajů.

e. Lužňáci zpracovávají osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.

f. Lužňáci zpracovávají pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizují.

g. Lužňáci uchovávají osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

h. Lužňáci zajištují bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používají standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.

i. Lužňáci provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

j. Lužňáci provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.

k. Lužňáci umožňují hladký výkon práv subjektů údajů.

CO OPRAVŇUJE LUŽŇÁKY KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Lužňáci jsou oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

–       Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření darovací smlouvy prostřednictvím registrace dárce. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít.

–       Splnění právních povinností. Zpracováváme Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

–       Souhlas. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů a informování o výsledcích aktivit, programu a plánech Lužňáků, možného zapojení se do kampaní a akcí. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

–       Oprávněné zájmy – Společnost. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na Lužňáky prostřednictvím e-mailu luznaci@email.cz, a to včetně odhlášení se z databáze dárců, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.

Pokud už nechcete dostávat emailové novinky a informace, můžete se odhlásit. Odkaz na odhlášení naleznete v každém našem emailu.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lužňáci zpracovávají osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

 1. –  rozsah

pro podpis online výzvy zpracovávají následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • datum narození
 • telefon (je li uveden)
 • adresa (je li uvedena)

1.2 – účel, právní základ

Lužňáci zpracovávají osobní údaje a na základě souhlasu pro tyto účely:

 • informování o výsledcích aktivit, programu a plánech Lužňáků – počet získaných podpisů, program, další kroky v kampaních, atd.
 • zasílání žádostí o pomoc a podporu – dobrovolnictví, finanční podpora a jiné možnosti zapojení do kampaní.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lužňáci zpracovávají a uchovávají osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let). Po uplynutí této doby Společnost uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků Lužňáků).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje Lužňákům poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost přijetí daru, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lužňáci získali osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lužňáci zpracovávají osobní údaje subjektů automatizovanými I manuálními prostředky.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lužňáci spolupracují s ostatními neziskovými organizacemi a spolky s obdobným zaměřením. Lužňáci mohou sdílet osobní údaje s těmito organizacemi zejména za účely udržování kontaktu, fundraisingu, organizování kampaní a sdílení informací, které Vás mohou zajímat.

Lužňáci mohou ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Lužňáků a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Údaje, které jste uvedli na naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Lužňáci zpracovávají osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. Lužňáci zpracovávají osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Lužňáci využívají při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasti) nebo které pověřili plněním svých smluvních či zákonných povinností:

 • Dobrovolníci, zaměstnanci a smluvní partneři Správce ve smyslu naplňování cílů Lužňáků.
 • Poskytovatel softwaru Microsoft, Mailchimp, Google a další, jsou li v souladu s nároky GDPR.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

*****

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Lužňáci nesbírají prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a Lužňáky; je povoleno právem použitelným pro Lužňáky za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

KOMENTÁŘE

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

MÉDIA

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat Lužňáky o přístup ke svým osobním údajům (k dispozici po přihlášení uživatele), zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu luznaci@email.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Lužňáci jsou v takovém případě povinni bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádá-li subjekt Lužňáky, předají Lužňáci osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností Lužňáků týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat Lužňáky, aby mu poskytli vysvětlení takového jednání, se zdrželi takového jednání, odstranili takto vzniklý stav či poskytli na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které jsou Lužňáci povinni shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). lužňáci jsou povinni v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

➢    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

➢    odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

➢    vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

➢    osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poslední revize: datum 15.8.2018